Aydın Barosu
Cuma, 04 Şubat 2011 13:52

Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü Hakkı, Demokratik Hukuk Devletinin (Anayasa 2. madde) en temel unsurlarından birisini teşkil etmektedir. Bu hak, düşünceyi açıklama özgürlüğü hakkının, en önemli araçlarından biri olma özelliğini taşımaktadır aynı zamanda.

 

Toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkı, Anayasamızın 34. maddesinde güvence altına alınmış durumdadır. Bu hükme göre, “Herkes, önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” Diğer yandan bu özgürlük, taraf olduğumuz A.İ.H.S.’nin 11. maddesinde de güvence altına alınmıştır.

Şu önemli gerçeği vurgulamak isteriz ki, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının hangi hallerde serbestçe kullanılabileceği ve hangi hallerde bu özgürlüğe müdahale edilebileceğini tayin etmek için 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa bakmak yeterli değildir. Bunun için, iç hukukumuzun parçası olup, kanunlarımızın üstünde bir konumda olan A.İ.H.S. ve bu sözleşmeyi yorumlayan A.İ.H.M. kararlarına bakmak zorunludur.

Anayasamızın 90. maddesinde, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anılaşma hükümleri esas alınır” denilmektedir. Yani bu hükme göre, tarafı olduğumuz A.İ.H.S. ve bu sözleşmeyi yorumlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kanunlarımızın üstündedir. Dolayısıyla, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının hangi hallerde serbest olduğu, hangi hallerde bu özgürlüğe müdahale edilebileceğine karar verebilmek için öncelikle A.İ.H.M. kararlarına bakmamız gerekmektedir. Bu, Anayasamızın 90. maddesinin ve bu bağlamda Anayasamızın 2. maddesinde ifadesini bulan Hukuk Devleti ilkesinin gereğidir.

A.İ.H.S. 11. maddesinin ve A.İ.H.M. kararlarının Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin yaklaşımı ise şöyledir : Göstericilerin şiddet eylemlerinde bulunmadığı durumlarda, A.İ.H.S.’nin 11. maddesi ile güvence altına alındığı şekliyle toplantı özgürlüğünün içeriğinin boşaltılmaması için, yetkili mercilerin barış yanlısı toplantılara hoşgörüyle yaklaşması önem arz etmektedir.( Türkiye aleyhine Karatepe ve diğerleri davası ile Serkan Yılmaz ve diğerleri davası) Diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre, Halka açık bir alanda gerçekleşen her türlü gösterinin günlük yaşamın akışını belirli bir ölçüde bozacak karışıklığa ve hasmane tepkilere yol açması da doğaldır.

Önemli konulardan birisi de şudur: Bir toplantı ve gösteri yürüyüşü için önceden izin alınmamış ya da bildirimde de bulunulmamış olması, ilgili gösteriye müdahale etmek için asla yeterli değildir. Yani böylesi bir durum, ilgili gösteriyi tek başına “kanunsuz” hale getirmemektedir. A.İ.H.M.’ne göre, toplantı ve gösteri için önceden izin alma ya da bildirimde bulunma yükümlülüğünün öngörülmesi, tek başına A.İ.H.S. madde 11’e müdahalenin kabulü için yeterli değildir. Bu konuda, A.İ.H.M.’nin 29.11.2007 tarihli Balçık ve diğerleri davası- Türkiye kararı açıklayıcıdır ve öğreticidir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü hakkına müdahale, mutlaka A.İ.H.S. madde 11/2 de öngörülen meşru amaçlardan birisine dayanmak ve orantılı olmak durumundadır. Bunun için de müdahalenin ACİL BİR TOPLUMSAL GEREKSİNİME dayanması aranmaktadır. A.İ.H.M. kararlarının yaklaşımı özetle budur.( A.İ.H.M. 27.11.2007 Balçık ve diğerleri/Türkiye, A.İ.H.M. 08.12.2009 Aytaç ve diğerleri/Türkiye, A.İ.H.M. 27.05.2010 Biçici/Türkiye davası kararları)

Son zamanlarda gerçekleşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kolluk kuvvetlerinin yaklaşımını, bu açıklamalar ışığında değerlendirmek gerekmektedir. Henüz, göstericilerin toplanmasına bile izin verilmeden alelacele ve sert bir şekilde dağıtılması hiçbir şekilde hukuka uygun değildir. Yetkili mercilerce, ilgili gösterilerin “kanunsuz” olduğu iddia edilmekle birlikte, aslında göstericilere yapılan müdahaleler hukuksuzdur. Genellikle sorun şundan kaynaklanmaktadır: 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na göre, toplantı ve gösteri için 72 saat önceden ilgili makamlara bilgi verilmesi gerekmektedir. Bilgi verilmemişse, polis göstericileri dağılmaları için uyarmakta, sonra güç kullanarak dağıtmaktadır. Ancak, vurgulamak isteriz ki, A.İ.H.M. bunu kabul etmemektedir. A.İ.H.M.’ e göre, önceden bilgi verilmemesi, barışçıl bir biçimde kullanılan toplantı özgürlüğünün sınırlanması için bir neden değildir. Bu nedenlerle, A.İ.H.M. kamu düzenini bozmayan ve şiddet içermeyen toplantı ve gösterileri yürüyüşlerine polisin müdahalesini toplanma özgürlüğünü düzenleyen A.İ.H.S.’nin 11. maddesinin ihlali olarak görmektedir.

Bildiğimiz üzere, Anayasamızın 11. maddesi uyarınca, Anayasa hükümleri; yasama yürütme, yargı organlarını ve idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Dolayısıyla, Anayasamızın 90. maddesi herkes için bağlayıcıdır.

Türkiye’nin “İleri Demokrasi” olduğunu söyleyen yetkililerin, inandırıcı olabilmek için önce kendilerini ve uygulamalarını eleştirenlere, protesto edenlere hoşgörü ile bakabilmeleri, polisin kanunsuz ve sert müdahalelerini önlemeleri gerekmektedir.

Bu nedenlerle, Toplantı ve gösterileri yürüyüşlerinde, Anayasamızın 90. maddesinin hiçe sayılmamasını ve bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve yaşanan hukuksuzluklar, Anayasa ihlalleri karşısında kamuoyunun duyarlı olmasını talep ediyoruz.

AYDIN BAROSU
İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

 

Cumartesi, 19 Şubat 2011 19:25

Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen tasarı ile hükümet, emekçilere yönelik bir saldırı planı daha ortaya koymaktadır. Bu yasa tasarısı ile “Genel Sağlık Sigortası kapsamının genişletilmesi”, “esnafa kolaylıklar getirilmesi” vb. görünümü altında işgücü piyasası; ucuz işgücü sömürüsü geliştirilerek sermayenin istekleri doğrultusunda yapılandırılmakta ve yıllardır gündemde olan kamu personel rejimi doğrultusunda adımlar atılmaktadır. Bu tasarı ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 4857 Sayılı iş Kanunu; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu vb. gibi pek çok kanunda yapılan düzenlemelerle, mevcut durumdan çok daha kötü ve geri düzenlemeler öngörülüyor.

 

Bu yasanın amacı, neoliberal politikalar doğrultusunda işverene her türlü kolaylığı sağlarken; emekçilerin ücretlerini düşürmek, engellilerin istihdamını azaltmak, çalışma saatlerini yükseltmek, kamu emekçilerinin sürgüne yollanmasının önünü açmak, belediyelerin taşeronlaşmasını hızlandırmak, işsizlik fonunu kalıcı olarak işverene açmak, esnek çalışmayla iş güvencesini kaldırmak, kamuda kadrolaşmayı ve biat kültürünü yaygınlaştıracak rekabetçi bir anlayışın hakim olduğu bir yapı inşa etmektir. Hükümet, böylece iş hayatından sosyal hayata kadar birçok alanda otoritenin-iktidarın mutlak üstünlüğünü sağlamaya çalışmaktadır.

Torba yasa, çalışma hakkını, sağlık hakkını, sosyal ve ekonomik hakları, toplu eylem ve grev hakkını, sendika hakkını, kadın haklarını, ciddi ölçüde ihlal eden maddeleri, yeni yasakları ve baskıları kapsamaktadır. Bu yasa ile Cumhuriyet tarihinden beri en kapsamlı hak ihlallerinin yaşanması kaçınılmazdır.

• Tasarı ile asgari ücret hesaplamasında belirlenen 16 yaş sınırı 18''e çıkarılmaktadır. Böylece 16 -18 yaş arasındaki 200 binden fazla gencin asgari ücreti 80 TL azaltılmaktadır. Mesleki Eğitim gören ve işyerlerinde çalışan öğrencilerin aldıkları üç kuruşluk ücretler düşürülecektir.

• Kısmi süreli (part time) çalıştığı için sigorta primi eksik yatanlar eksik süreyi 30 güne tamamlamak için kendi ceplerinden ödeme yapacaklar, yapmazlarsa hastaneye gittiklerinde muayene olamayacaklardır. Böylece en temel haklardan olan sağlık hakkı paralı hale getirilecektir.

• Tasarıda 18 -29 yaş arası erkekler ile 18 yaş üstü kadınları istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi gereken tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu''ndan karşılanacak, 30 ve daha yukarı yaşlardaki emekçiler işten atılma tehdidiyle karşılaşabilecektir. "İstihdamı teşvik ediyoruz" denilerek yapılan bu düzenlemeler, yeni işsizler yaratılması ve işsizlik fonunun yağmalanması demektir. Tasarı ile işsizlik fonunun yarısına Bakanlar Kurulu’nun el koyup işverenlere istihdam teşviki olarak vermesinin önü açılacaktır.

• Şirketler kadrolu çalıştırmak yerine, sadece ihtiyacı olduğunda işçi çalıştıracak, kısa süreli çalıştırmanın yolu açılacaktır. Geriye kalan süreyi 30 güne tamamlamak için kendi cebinden primini yatıramayan hiçbir çalışan, ömür boyu emekli olamayacaktır.

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu''nda yapılmak istenen değişikliklerle, sözleşmeli ve ücretli çalıştırma gibi esnek ve güvencesiz istihdam, tüm kamu alanında temel politika haline getirilecektir.

• Tasarı kabul edildiğinde memurlar da işçiler gibi başka kurumlara “ödünç” verilebilecek, norm kadro fazlası kamu emekçileri "ihtiyaç fazlası personel" olarak 4/C'' ye geçirilecektir.

• Esnek çalışma; "uzaktan çalışma", "evden çalışma" ve "çağrı üzerine çalışma" biçiminde düzenleniyor. Bu düzenleme, kadınları ev içine hapsederken çocuk ve hasta bakımı yükünü azaltmayarak, toplumsal cinsiyetçi istihdam politikalarını derinleştirecek, çift yönlü sömürüyü yasal hale getirecektir.

• Kadın kamu çalışanlarının doğum öncesi ve sonrası “aylıklı” izinleri, “analık” iznine dönüştürülecektir: Kamu çalışanı kadınlara doğumdan önce ve sonra 8’er hafta aylıklı izin verilmesine ilişkin hüküm, analık iznine çevrilerek ücretli izin dışı tutulmaktadır.

• Yeni personel rejimi "kariyer uzmanlığı" üzerine oturtulacak, ancak sözleşmeli çalışma esas alınacaktır.

• Sözleşmeli çalışanların sendika üyeliğinden bahsedilirken toplu eylem ve greve başvurmaları tamamen yasaklanmaktadır.

• Deneme süresi 2 aydan 4 aya çıkarılacak, karşılığında ücret ödenmeyecektir. İşsizleştirilen milyonlarca gencimizin iş bulma umutlarının sömürülmesi anlamına gelen bu düzenlemeler, işverenlerin hiçbir ücret ödemeden gençleri çalıştırıp, bir kenara atmalarının tüm kapılarını açmaktadır.

• Bu yasa keyfi cezalandırmaların yasasıdır. Memurların sicil amirlerinin değiştirilmesi eliyle vali ve kaymakamların insafına terk edilen çalışanlar, sürgün edilme, işten çıkarılma korkusu ile koşulsuz biat etmeye mecbur edilmektedir.

• Bu yasa, aynı zamanda İl özel idarelerinde çalışan yaklaşık 80 bin işçinin sendikasızlaştırılması demektir.

• Memurlar ''kamu yararı ve hizmet gerekleri'' sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay geçici olarak görevlendirilebileceklerdir. Eğer bu Torba yasa geçerse, sürgünler yasal hale gelecektir.

• Slikozis meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünü en az % 40 kaybeden işçilere, 65 yaş üstü muhtaç, güçsüz ve kimsesizlere bağlanan aylık oranında ödeme yapılması öngörülmekte ve bu mesleki hastalık meslek hastalığı statüsüne alınmamaktadır.

• Engellilerin istihdamı azaltılacaktır. Engelli yurttaşlarımızı sosyal yaşam içine çekme ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sosyal devletin en önemli görevlerindendir. Oysa söz konusu yasa engellileri özgür ve eşit bir yaşam yerine onları dışlayan adeta yok sayan uygulamaları getirmektedir.

• İş Mahkemelerini ilgilendiren işçi şikâyetlerinde müfettişlik/uzmanlık dışlanacaktır. İş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin bireysel alacaklarına ilişkin şikayetlerini incelemede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğü memurlarını devreye sokacak olan uygulama, mesleki yeterliliği bulunan iş müfettişleri nezdinde uzmanlığı dışlamaktadır.

Hukuk toplum içindir. Torba yasa ise sermayenin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Torba yasa halka rağmen sermaye için çıkarılmak istenmektedir.

Tüm bu nedenlerle, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması iddiası ile halkta bu yönde umut yaratarak hazırlanan torba yasanın esasen sağlık hakkının, çalışma hakkının, kadın haklarının, sendikal hakların, sosyal ve ekonomik hakların ihlalini kapsadığından, İnsan Hakları Komisyonu olarak, bu ihlallere yol açacak, işçileri emekçileri gençleri kadınları sermayenin ücretli köleleri yapacak olan torba yasanın hak gasplarına yol açacak maddelerinin geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

AYDIN BAROSU
İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

 

Cumartesi, 19 Şubat 2011 19:21

Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun haince katledilişinin 18. yılındayız.

Bu 18 yıl , kalpaksız Kuvvay-i Milliyeci, Atatürk sevdalısı, ülkesinin ve halkının aşığı Uğur Mumcu’yu anarak, onun eserlerinde işaret ettiği ve önceden öngördüğü tehlikelerin bir bir nasıl gerçekleştiğini bizzat yaşayarak geçti.

 

Bu 18 yılın içinde “bunu yapan iç ve dış güçlerin bir bir aydınlatılacağı” konusunda “namus sözü” verenler bu sözlerinin ardında hiç durmadılar. İktidara gelenler her yıl 24 Ocak’ta anma törenlerinde hamasi nutuklar vermekten başka bir görev üstlenmemiştir.

Fakat halkı Uğur Mumcu’yu unutmadı; Aynen Bahriye Üçok’u, Çetin Emeç’i, Ahmet Taner Kışlalı’yı unutmadığı gibi…

Ülkemizin iç ve dış güçlerin işbirliği altında kuşatılmışlığı halen devam etmektedir. İçten tarikatlar, etnik bölücülük ve terör, ekonomik kriz, dıştan sözde azınlık hakları, kültürel haklar sözde Ermeni soykırımı, Kıbrıs, Büyük Ortadoğu Projesi dayatmaları ulusal kimlik ve bütünlüğümüze yönelmiş en büyük tehditlerdir.

Bu 18 yıl boyunca eskiden sağ-sol olarak oynanan oyunun, şimdilerde etnik-dinci-laik kavramları üzerinden oynanmaya başladığını, bu gidişata dur diyecek aydın kesimin de hukuk alet edilerek sindirilmek istendiğine de tanık olduk.

Ulu önder Atatürk’ün dediği gibi “ iç ve dış düşmanlar”’ın iş birliklerini, para kaynaklarını, akıl hocalarının kimler olduğunu, devlet içinde nasıl örgütlendiklerini bir bir yazdığı için Uğur Mumcu susturuldu.

Uğur Mumcu’nun yıllar önce gördüğü tehlikeler bu gün artık “tehlike” olmaktan çıkmış “yakın tehdit” halini almış bulunmaktadır.

Ülkemiz artık bir yol ayrımına doğru hızla götürülmek istenmektedir. Etnik-bölücü siyaset yanında laik devlet yapısına karşı bakış açıklarının nasıl olduğunu bildiğimiz güçlerin işbirliği içinde çalıştıklarını, bu çalışmalarını da özgürlük ve insan hakları kisvesi altında saklayarak Yugoslavya benzeri bir sonu arzuladıklarına çok iyi biliyoruz.

18 yıllık sevgili Uğur’umuzun eksikliğinin nasıl “uğursuzluklar” yarattığını, bunlara dur diyecek halka önder olacak cesur ve vatansever insanlara ihtiyacımızın ne kadar fazla olduğu tartışmasızdır.

Aydın Barosu olarak ülke ve halk sevgisiyle süslenmiş, insan hakları ve demokrasisi tam güvence altında, hukukun üstünlüğü kavramını artık tartışılmadığımız bir Türkiye özlemi içinde sevgili Uğur Mumcu’muzu saygıyla anıyor, hatırasına ve fikirlerine her zaman sahip çıkacağımızı duyurmak istiyoruz.24.01.2011

AYDIN BARO BAŞKANLIĞI

Perşembe, 03 Şubat 2011 06:23

1.12 Eylül 2010 "referandum"unda Anayasa''da yapılan değişikliklerle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) siyasal iktidarın doğrudan ve dolaylı etkisine açık şekilde yapılandırılmıştır.

 

2. Ne yazık ki bu "referandum" öncesinde halkımız Anayasa değişikliklerinin içeriği ve gerçek amacı konusunda bilgilendirilmemiş veya yanlış bilgilendirilmiştir.

3. Sivil toplumu oluşturan hiçbir kesimle uzlaşılmadan alelacele yapılan bu Anayasa değişikliği sonrasında, HSYK, adeta Adalet Bakanlığı''nın bir dairesi haline getirilmiştir. Bundan sonra Yargıtay ve Danıştay da yürütme organına bağımlı kılınmak istenmektedir. Nitekim HSYK kısa bir süre içinde yaptığı tasarruflarla bu kuşkuları doğrulamış ve güven kaybına neden olmuştur.

4. Siyasi iktidar, 2007 yılında hazırladığı yasa tasarısıyla Yargıtay''ın üye sayısının 150 ile sınırlandırılmasını öngörmüştür. Bugün ise HSYK''nın siyasi iktidara doğrudan veya dolaylı şekilde bağımlı hale getirilmek suretiyle yeniden yapılandırılmasından sonra, Yargıtay''ın üye sayısı 250''den, 387''ye, Danıştay''ın üye sayısı 95''ten 15Te çıkarılmak istenmektedir.

5. HSYK''nın açıklandığı şekilde yeniden yapılandırılmasından sonra, bu iki yüksek mahkemenin üye sayısının bir anda, daha önce Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde arttırılmak istenmesinin nedeni, siyasi iktidara bağımlı bir yüksek yargı yaratmaktır.

6. Bilindiği üzere Yargıtay ve Danıştay''a üye seçimi, siyasi iktidara bağımlı hale getirilmiş bu HSYK tarafından yapılacaktır.

7. Yargıtay ve Danıştay''ın üye sayısının artırılmasına gerekçe olarak gösterilen iş yükünün sebebinin, öncelikle, ilk derece mahkemelerindeki ve soruşturma evresindeki yapısal sorunlar olduğu açıktır. Buna rağmen kamuoyu, yanlış bilgilendirilmekte ve yüksek mahkemelerin üye ve daire sayısının artırılmasının tek çözüm olduğuna inandırılmak istenmektedir.Oysa yapılmak istenen, Yargıtay ve Danıştay''ı, iş yükü bahane edilerek, yürütme organına bağımlı hale getirmektir. Yüksek yargının yürütme organına bağımlı kılınması sonucunda, demokrasinin vazgeçilmez şartı olan kuvvetler ayrılığı ortadan kalkacaktır.

8. Yargıtay''ın yeniden yapılandırılmasında siyasi iktidarın niyetini en açık şekilde ortaya koyan düzenleme, yeni üyelerin atanması ile birlikte Birinci Başkanlık Kurulu''nun kendiliğinden lağvedilmesinin öngörülmesidir.

9. Birinci Başkanlık Kurulu''nun başlıca görevleri, Yargıtay Başkanı, Yargıtay Başsavcısı, Yargıtay daire başkanları ve üyeleri hakkında ceza soruşturması yapmak ve kamu davası açılmasına karar vermek; ayrıca üyelerin hangi dairelerde görevlendirileceğini belirlemektir.

10. Tasarıya göre, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, yeni üyelerin de katılımıyla yapılacak seçimle yeniden oluşturulacaktır. Böylece siyasi iktidar bu önemli organı istediği şekilde belirlemiş olacaktır.

11. Yeniden yapılandırılmış HSYK eliyle yeniden oluşturulmak istenen Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu''nun dolaylı da olsa bu şekilde siyasi iktidarın etki alanına alınması sonucunda Yargıtay''da, Yargıtay başkanı da dahil olmak üzere, hiçbir yüksek hakimin teminatı kalmayacaktır.

12. Dikkatimizden kaçmayan bir diğer husus ise, siyasal iktidarın Anayasa''ya aykırı bir biçimde, Anayasa Mahkemesi''ni, Yargıtay''ın ve kararlarını iptal etme yetkisi vermektedir, bu düzenleme Yargıtay ve Danıştay''ı işlevsiz KilacaKtır. Ayrıca Direylerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi''ne başvuru yapmadan önce Anayasa Mahkemesi''ne bireysel başvuru yapması gerekeceğinden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi''ne başvuru yapma hakkı çok uzun yıllar geciktirilerek fiilen yok edilecektir.

13. Referandumla başlandığı iddia edilen demokratikleşme süreci içerisinde, yürütme organı, kendine bağlı bir yargı yaratmaya çalışmak yerine, adil yargılanma ve savunma hakkını hiçe sayan özel görevli ağır ceza mahkemelerini derhal kaldırmak suretiyle yargıda reform çalışmalarına başlamalıdır.

14. Siyasi iktidardan beklentimiz, yargıdaki iş yüküne ve kronikleşmiş sorunlara, barolarla işbirliği içinde gerçekçi çözümler üretmesi; yargının kurucu unsuru - bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan avukatların vazgeçilmez konumunun yargının diğer unsurlarınca benimsenmesini sağlaması; bu çerçevede, avukatlara karşı adliye binalarında dahi her gün uygulanan ayrımcılıklara ve çıkarılan anlamsız zorluklara son verilmesini sağlamasıdır.

15. Haklı kaygılarımız, oluşturulmak istenen sisteme yöneliktir. Çünkü hukuk devletinin ve demokrasinin güvencesi, kişiler değil, kurulan sistemdir. Anayasa Mahkemesi ve HSYK''nın bu şekilde yeniden yapılandırılması ve siyasi iktidara bağımlı hale getirilmesinden sonra bu kez aynı yapının Yargıtay ve Danıştay için öngörülmesi, hukuk güvenliğini tamamen ortadan kaldıracak ve telafisi mümkün olmayacak bir tahribat yaratacaktır.

16. Hukukun özgürlükleri güvence altına almadığı bir sisteme demokrasi adını vermek mümkün değildir. Bu yapı gerçekleştiği takdirde, siyasi iktidara yakın olunmadığı sürece hak aramak ve hak almak mümkün olmayacaktır. Bu düzenleme ile artık iktidarın, yani üstünlerin hukuku ve yargısı yaratılacaktır.

17. Hukuki güvenliği tamamen yok edecek, Türkiye''yi hukuk devleti olmaktan tamamen çıkaracak, totaliter bir rejime zemin hazırlayacak böyle bir gidişe karşı koymak ve toplumu uyarmak hukukçuların, baroların ve bütün sivil toplum kuruluşlarının tarihsel bir görevidir.

18.Toplumumuzun, hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun, yürütme organının yargı üzerindeki etkisini ortadan kaldıracak, yargının bağımsızlığını sağlayacak yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne, evrensel hukuk ilkelerine dayalı, toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirecek, demokrasinin önündeki bütün engelleri kaldıracak ve sağlıklı bir demokrasi açısından tehlikeli boyutlara gelmiş kutuplaşma ve ayrışmalara son verecek yeni bir anayasa hazırlanması için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye hazırız.

19. Biz aşağıda imzası olan baroların yaklaşımı, eleştirmekten öte, kalıcı ve evrensel hukuk ilkelerine uygun çözümler üretmektir. Bu amaçla, yasama ve yürütme organlarıyla ve ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ilan ederiz.

"Demokrasi adına" yapıldığı ileri sürülen uygulamalarla demokrasimiz telafisi.çok zor zararlara uğramadan ve kişi özgürlüklerimiz tamamen güvencesiz bırakılmadan önce duyarlı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

AYDIN BAROSU - ADANA BAROSU - AMASYA BAROSU - ANKARA BAROSU

ANTALYA BAROSU - ARTVİN BAROSU - BALIKESİR BAROSU - BURSA BARASU

ESKİŞEHİR BAROSU - KAYSERİ BAROSU - MANİSA BAROSU - TEKİRDAĞ BAROSU

BİLECİK BAROSU - DENİZLİ BAROSU - GİRESUN BAROSU - KIRIKKALE BAROSU

MUĞLA BAROSU - TUNCELİ BAROSU - BOLU BAROSU - EDİRNE BARASU

İSTANBUL BAROSU - KOCAELİ BAROSU - SİNOP BAROSU - UŞAK BAROSU

 

Salı, 11 Haziran 2013 05:51

{modal href="http://www.aydinbarosu.org.tr/v.1/modules/mod_news_pro_gk4/cache/k2.items.cache.08f61c52357dcc6d2503bfea790efe4d_Lnsp_143.jpg"}TIKLA{/modal}

Pazartesi, 10 Haziran 2013 08:33

C. M. K. FORMLARI

MÜDAFİ GÖRÜŞME FORMU
VEKİL GÖRÜŞME FORMU
DİKKAT ÇOCUK VAR     
   
KOLLUK AVUKAT TALEP FORMU (ŞÜPHELİ)
KOLLUK AVUKAT TALEP FORMU (MAĞDUR/MÜŞTEKİ)
   
EK-3 ÜCRET TALEP FORMU
   
UZLAŞMA MAKALESİ
Pazartesi, 10 Haziran 2013 08:28

C. M. K. ÜCRET TARİFELERİ

2015 ÜCRET TARİFESİ (01.01.2015 - 31.12.2015)
2014 ÜCRET TARİFESİ (01.01.2014 - 31.12.2014)
2013 ÜCRET TARİFESİ (01.01.2013 - 31.12.2013)
2012 ÜCRET TARİFESİ (01.01.2012 - 31.12.2012)
2011 ÜCRET TARİFESİ (01.01.2011 - 31.12.2011)
2010 ÜCRET TARİFESİ (01.01.2010 - 31.12.2010)
2009 ÜCRET TARİFESİ (01.01.2009 - 31.12.2009)
   
EK-3 ÜCRET TALEP FORMU
Pazartesi, 10 Haziran 2013 08:19

C. M. K. YÜRÜTME KURULU

Av. Feridun Bekir UYSAL
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - Koordinatör
Av. Ayhan Nuri ÜNAL
C.M.K. Yürütme Kurulu Başkanı
   
Av. Gökhan Bozkurt
Başkan Yardımcısı
Av. Bekir Turan İNESİ
Genel Sekreter
   

ÜYELER

Av. Kasım DEMİRTAŞ Av. Muhsin DOĞAN
   
Av. Evrim ÇETİN Av. Sanem BAYDOĞAN TÜRKEŞ
   
Av. Şükrü ELMALI     

 

Pazartesi, 10 Haziran 2013 08:02

TÜM TÜRKİYE ADLİYELERİ VERGİ DAİRE VE NUMARALARI (BİLGİLER ADALET BAKANLIĞI WEB SAYFASINDAN ALINMIŞTIR. )İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

AYDIN İLİ İLÇE C.BAŞ. SAVCILIKLARI VERGİ NUMARALARI VE DAİRELERİ

AYDIN ADLİYESİ : GÜZELHİSAR VERGİ DAİRESİ-115 040 5041

 

1- NAZİLLİ VERGİ DAİRESİ : 815 030 8272

2- DİDİM VERGİ DAİRESİ : 949 005 7625

3- ÇİNE VERGİ DAİRESİ : 257 035 3200

4- İNCİRLİOVA MAL MÜD : 478 039 4658

5- KUŞADASI VERGİ DAİRESİ : 598 058 9624

6- GERMENCİK VERGİ DAİRESİ : 391 024 9352

7- SÖKE VERGİ DAİRESİ : 778 030 3059

8- BOZDOĞAN VERGİ DAİRESİ : 815 027 7133

9- KARACASU MAL MÜD.: 008 054 7290

10-YENİPAZAR MAL MÜD.: 949 029 7315

11-SULTANHİSAR MAL MÜD.: 782 041 7468

12-KUYUCAK MAL MÜD.: 601 024 8451

13-KOÇARLI VERGİ DAİRESİ : 610 014 8095

 

*********************************************************************************

 


CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VERGİ NUMARALARI

Bu liste CMK Servisi tarafından oluşturulmuştur. Yenilenerek güncellenecektir.

Bilgiler tarafımıza iletildiğinden doğruluğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Güncel ve Doğru Bilgiler derhal işlenmektedir.

VERGİ NO VERGİ DAİRESİ KURUM ADI
8150348005   ADALAR CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
0070404428   ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VEZNESİ
2160437209   ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2160377881   AFYON CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
0250169084   AKHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
0380371318   AKŞEHİR CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
2160305940   AKYAZI CUMHURİYET BAŞSAVCIL
0480334223   ALAŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
0680516092   AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
0700239765 KALE KAPI ANTALYA CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
2160577519   ARAÇ CUMHURİYET BAŞSAVCIL IĞI
0730286042   ARDAHAN CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
0730313361   ARDANUÇ CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
0730311063   ARDEŞEN CUMHURİYET B AŞSAVCİLİĞİ
2160439946   AŞKALE CUMHURİYET SAVCILIĞI
6040338984   AVCILAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1150405041 GÜZELHİSAR AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8150288032   BABAESKİ İLÇESİCUMHURİYET BAŞSA
1290221517   BAFRA CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
1290221517   BAFRA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8150342476   BAĞCILAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1320534608   BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1370277692 KURTDERELİ BALIKESİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1400193793   BANDIRMA CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
1420339278   BARTIN CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
1490053778   BAŞYAYLA CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
1500352091   BATMAN CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
1510273666   BAYBURT CUMHURİYET B AŞ SAVCILIĞI
2160365578   BAYKAN CUMHURİYET BAŞSAVCIL IĞI
2160430621   BERGAMA CUMHURİYET BAŞSAVCIL IĞI
1670401053   BEYDAĞ CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
1670289058   BEYKOZ CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
1670401455   BEYLİKOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1680110651   BEYOĞLU CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
1680361976   BEYŞEHİR CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
1700008001   BİGA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1700227029   BİGADİÇ CUMHURİYET S AVCILIĞI
1700201405   BİLECİK CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
1760250488   BİNGÖL CUMHURİYET BA Ş SAVCILIĞI
1760250488   BİNGÖL CUMHURİYET BA Ş SAVCILIĞI
1790432085   BOĞAZLIYAN CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
1790377977   BOLU CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
1790427648   BOLVADİN CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
0080038791   BORÇKA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4840514242   BORNOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1810152569   BOYABAT CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
1830480977   BOZCAADA CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
8150277133   BOZDOĞAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1850292234   BOZKURT CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
1860496050   BOZÜYÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1880366270   BULANCAK CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
1910364849   BURDUR CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
1910409978 ULUDAĞ BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2160439210   BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2070349548   CEYHAN CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
2110385436   CİZRE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
2160439604   CUMAYERİ CUMHURİYETSAVCILIĞI
2250417319   ÇAL CUMHURRİYET SAVC ILIĞI
2280558016   ÇAMARDI CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
2280559025   ÇAMELİ CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
2280565672   ÇAMLIDERE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2280474813   ÇAMLIHEMŞİN CUMHURİY ET SAVCILIĞI
2290119543   ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
2290270613   ÇANKIRI CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
2310075000   ÇARŞAMBA CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
2310445470   ÇAT CUMHURİYET BAŞSA VCILIĞI
2310438851   ÇATAK CUMHURİYET SAV CILIĞI
2310025348   ÇATALCA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2420331231   ÇERKEŞ CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
2420338907   ÇEŞME CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
2550276289   ÇİFTELER CUMHURİYETSAVCILIĞI
2570353200   ÇİNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2610268992   ÇORLU CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
2620218328   ÇORUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2630229780   ÇUBUK CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
2650322050   ÇUMRA CUMHURİYET SAV CILIĞI
2650387595   DADAY CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
2700351840   DARENDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2710529877   DAZKIRI CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
2820113888   DEMİRCİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2880341994   DEMİRKÖY CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
4910242215   DEMRE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
2930353138   DERİNKUYU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
9490057625   DİDİM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2960365053 MAL MÜD DİKİLİ CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
3010419767   DİYARBAKIR CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
3080391643   DOĞANŞEHİR CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
2160002033 MAL MÜD DOMANİÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3130401931   DÖRTYOL CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
3140310266   DURAĞAN CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
3180394676   DURSUNBEY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3240277717   EDREMİT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3260206743   EĞİRDİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3300280058 HARPUT ELAZIĞ CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
3310242324   ELBİSTAN CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
3320296125   ELMADAĞ CUMHURİYET B AŞ SAVCILIĞI
3320299544   ELMALI CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
8150343018   EMİRDAĞ CUMHURİY ET BAŞSAVCILIĞI
3370290008   ERBAA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3410161262   ERCİŞ CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
3640150678   ERMENEK CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
3770333408   ERZİN CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
3770291573 KAZIM KARABEKİR ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3800033727 BATTALGAZİ ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3840209220 GAZİOSMANPAŞA EYÜP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3840175475   EZİNE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
8150290180 SULTANAHMET FATİH CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3850353429   FATSA CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
3850389524   FETHİYE CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
3890425742   GAZİANTEP CUMHURİ YETBAŞSAVCILIĞI
3960452258   GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8150310155   GAZİPAŞA CUMHUR İYET BAŞ SAVCILI
3890431469 ULUÇINAR GEBZE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
3900386534   GELİBOLU CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
3910242393   GEMEREK CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
3910179390   GEMLİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3940249224   GEREDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3940249352   GERMENCİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
3940399531   GERZE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
3940250946   GEVAŞ CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4070228340   GÖLCÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4070193215   GÖLHİSAR CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
4070295592   GÖLMARMARA CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
4070295592   GÖLMARMARA CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
4080291959   GÖNEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4090389729   GÖRDES CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4250168980   GÜMÜŞHACIKÖY CUMHURİ YET BAŞSAVCILIĞI
4250164275   GÜMÜŞHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4290335135   GÜNDOĞMUŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4290335135   GÜNDOĞMUŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4540304762   HADİM CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4540292943   HAFİK CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4580283024   HASSA CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4590197705   HATAY CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4600320979 MAL MÜD HAVRAN CUMHURİYET SA VCILIĞI
2160367143   HAYRABOLU CUMHURİYET BAŞSAVCIL
4610301406   HAZRO CUMHURİYET SAV CILIĞI
4610265569   HEKİMHAN CUMHURİYETSAVCILIĞI
4610262180   HENDEK CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
4620207462   HINIS CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4630290430   HİZAN CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4630344149   HONAZ CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4640309378   HOZAT CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4650215148   IĞDIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4650173300   ILGIN CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
4700437588   İHSANİYE CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
4700439833 MAL MÜD İKİZCE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4740288333   İMAMOĞLU CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
4780394658   İNCİRLİOVA CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
4780384463   İNEGÖL CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
4780384463   İNEGÖL CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
4800354670   İSKENDERUN CUMHURİYE BAŞSAVCILIĞI
4810336366   İSPİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8150290180 NURUOSMANİYE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4840448741   İZNİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4860032478   KADIKÖY CUMHURİYET B AŞ SAVCILIĞI
4860032478   KADIKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4860388145   KADİRLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8150294369   KAHRAMANMARAŞCUMHURİYET BAŞSAVCIL
4910245960   KALE İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
4910206735   KALECİK CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
4940386798   KAMAN CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
5060402924   KARACABEY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5060402924   KARACABEY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
0080547290   KARACASU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5130435299   KARAİSALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5180304131   KARAMAN CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
5200283627   KARAPINAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5200236374   KARASU CUMHURİYET BA Ş SAVCILIĞI
5240311791   KARLIOVA CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
5240365115   KARS CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
5260339910   KARTAL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2160434934   KASTAMONU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5270244903   KAŞ CUMHURİYET BAŞSA VCILIĞI
5400296449 GEVHER NESİBE KAYSERİ CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
5410385576   KDZ.EREĞLİ CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
5410384518   KEBAN CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
5430528755   KELES CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
5440382705   KEMALPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5480323491 GÖKDERE KESTEL CUMHURİYET SA VCILIĞI
8150293222   KEŞAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5570467435   KIRIKHAN CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
5570397988   KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5580444742   KIRKAĞAÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5580439039   KIRKLARELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5580381962   KIRŞEHİR CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
5600420006   KIZILCAHAMAM CUMHURİ YET BAŞSAVCILIĞI
5630469739   KİLİS CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
5630336456   KİRAZ CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
5650335200   KOCAALİ CUMHURİYET B AŞ SAVCILIĞI
5650462327 ALEMDAR KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6100148095   KOÇARLI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5740247577   KOFÇAZ CUMHURİYET SA VCILIĞI
5770332942   KONYA CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
5790347505   KORKUTELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5820315549   KOZAN CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
5850250845   KÖPRÜBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5860236537   KÖRFEZ CUMHURİYET BA Ş SAVCILIĞI
0080547755   KULA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
5920230277   KUMLUCA CUMHURİYET B AŞ SAVCILIĞI
5940629715   KURŞUNLUCUMHURİYETSA VCILIĞI
5950566342   KURTALAN İLÇESİ CUMH URİYET BAŞ SAVCI
5970294023   KURUCAŞİLE CUMHURİYE T SAVCILIĞI
5980589624   KUŞADASI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6010248451   KUYUCAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6070258180   KÜTAHYA CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
6090212906   LÜLEBURGAZ CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
6110312731   MALATYA CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
6110372899   MALAZGİRT CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
6110468015   MALKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6110366285   MANAVGAT CUMHURİYET. BAŞSAVCILIĞI
8150314448 MESİR MANİSA CUMHURİY ET BAŞSAVCILIĞI
6120424039   MANYAS CUMHURİYET SA VCILIĞI
6120419467   MARMARİS CUMHURİYET. BAŞSAVCILIĞI
6130399771   MECİTÖZÜ CUMHURİYETSAVCILIĞI
6140386882   MENDERES CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
6150279940   MENGEN CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
6180298050 LİMAN MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6190363348   MERZİFON CUMHURİYET. SAVCILIĞI
6210339103   MİHALGAZİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6210342078   MİLAS CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
6230219290   MUCUR CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
0080361162   MUDANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6240247312   MURATLI CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
2160437016   MUSTAFA KEMAL PAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6240262770   MUŞ CUMHURİYET BAŞ S AVCILIĞI
70437602   MUTKİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6300288227   NAZIMİYE CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
8150308272   NAZİLLİ CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
6310351130   NEVŞEHİR CUMHURİYETBAŞ SAVCILIĞI
6310087553   NİĞDE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
6310352533   NİZİP CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
6320269123   NURDAĞI CUMHURİYET B AŞ SAVCILIĞI
6320268939   NUSAYBİN CUMHURİYET- BAŞSAVCILIĞI
6360272380   OĞUZELİ CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
6450228983   ORDU CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
6470053350 MAL MÜD ORHANELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6470245915   ORHANGAZİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
6470213909   ORTA CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
6480422742   ORTAKÖY CUMHURİYET B AŞ SAVCILIĞI
6480421549   OSMANELİ CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
6480412865   OSMANİYE CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
7200370911   PALU CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
8150345818   PAMUKOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7280235031   PENDİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7280276184   PERŞEMBE CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
7280235425   PERTEK CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
7290318186   PINARBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8150274487   PINARHİSAR CUMH URİYET BAŞSAVCIL
7290290460   PINARHİSAR CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI K
7330262350   POZANTI CUMHURİYET S AVCILIĞI
7400045111 ALİ FUAT CEBESOY SAKARYA CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
7410345880   SALİHLİ CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
7420258025   SAMSUN CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
2160397519   SAPANCA CUMHURİYET BAŞSAVCIL IĞI
2160063106   SARAYÖNÜ CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
7480200935   SARIGÖL CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
7480200935   SARIGÖL CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
7490257500   SARIKAYA CUMHURİYETB AŞSAVCILIĞI
7510261016   SARIYER CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
2160449488   SARIZ CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
7520046970   SARUHANLI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7570263708   SEBEN CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
5580475434   SELENDİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2160426080   SEYDİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCIL IĞI
7690343955   SINDIRGI CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
7700264375   SİİRT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7700217387   SİLİFKE CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
7700295525   SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7700294913   SİMAV CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
7700252181   SİNCANLI CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
7710210197   SİVAS CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
7730247138   SOMA CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
7780303059   SÖKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7780303059   SÖKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7820462309   SULAKYURT CUMHURİYET SAVCILIĞI
7820085132   SULTANBEYLI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7820417468   SULTANHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7820476437   SULUOVA CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
7840213096   SUNGURLU CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
7840180313   SURUÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
7840199881   SUSURLUK CUMHURRİYET SAVCILIĞI
8150292239   SUŞEHRİCUMHURİYE TBAŞSAVCILIĞI
7890296613   ŞABANÖZÜ CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
8000273744   ŞAPHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8000372626   ŞEBİNKARAHİSAR CUMHU RİYET BAŞSAVCILI
8070285649   ŞENKAYA CUMHURİYET S AVCILIĞI
8110347330   ŞIRNAK CUMHURİYET BA Ş SAVCILIĞI
8110334394   ŞİLE CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
8140341306   ŞİŞLİ CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
8150292623   ŞUHUT CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
8230254559   TARAKLI CUMHURİYET B SAVCILIĞI
8290246953   TAŞKÖPRÜ CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
8320226328   TAVŞANLI CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
2160173764 NAMIK KEMAL TEKİRDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8360369122   TEKMAN CUMHURİYET BA Ş SAVCILIĞI
8450232270   TİRE CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
8450040940   TİREBOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
2160367821   TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCIL
8590335641 HIZIRBEY TRABZON CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
8640163344   TUNCELİ CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
8700273311 TURGUTLU TURGUTLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8720381659   TUTAK CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
8720393645   TUZLA CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
8880226260   ULUBORLU CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞI
8960290863   UŞAK CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
8150343890   ÜMRANİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
9190297314   ÜNYE CUMHURİYET BAŞS AVCILIĞI
9190294951   ÜRGÜP CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI
9190255582   ÜSKÜDAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
9220373881   VAKFIKEBİR CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
2160354682   VARTO CUMHURİYET BAŞSAVCIL IĞI
9250218569   VİRANŞEHİR CUMHURİYE T BAŞSAVCILIĞI
9340395354   YALOVA CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
9340350233   YALVAÇ CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
4710310114 MAL MÜD YAZIHAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
9490297315   YENİPAZAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
1910410671   YENİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
9490298614   YERKÖY CUM.BAŞSAVCI- LIĞI
0080548978   YEŞİLYURT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
9530293394   YIĞILCA CUMHURİYET B AŞSAVCILIĞI
9650446582   YILDIZELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
9820274783   YOZGAT CUMHURİYET BA ŞSAVCILIĞI
9920282231   YÜKSEKOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
9960193151   ZARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
8150344122   ZEYTİNBURNU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
9980387867   ZİLE CUMHURİY ET BAŞSAVCILIĞI
9980458159   ZONGULDAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

IP Adresiniz :54.162.166.214
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..