Cuma, 18 Nisan 2014 05:50

YÖNERGE

AYDIN BAROSU GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMAÇ

Madde-1

Aydın Barosu Gençlik Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde-2

Bu yönerge Aydın Barosu’na kayıtlı beş yıla kadar kıdemi olan avukatlar ile stajyerlerin temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Aydın Barosu Gençlik Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Baro Yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde-3

Bu yönerge Aydın Barosu Genel Kurulu’nun                       tarihli kararına istinaden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 95/15 uyarınca verilen Aydın Barosu Yönetim Kurulu’nun 
                    tarihli ve                             sayılı  kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM
Gençlik Meclisi

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

MECLİSİN AMACI

Madde-4

Aydın Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını sağlamaktır.

ÜYELER

Madde-5

Aydın Barosuna kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş avukatlar ile avukat stajyerleri, ayrıca avukatlık stajını bitirip Aydın Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları meclisin doğal üyeleridirler.

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde-6

 1. a.      Gençli Meclisi’nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,
 2. b.      Meclis doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi
 3. c.       Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi,
 4. d.      Bu konularda baro yönetim kurulu toplantılarına Gençlik Meclisi temsilcisi gönderilmesi.

MECLİSİN ORGANLARI

Madde-7

Gençlik Meclisi organları şunlardır;

 1. a.      Genel Kurul
 2. b.      Yönetim Kurulu
 3. c.       Denetim ve İzleme Kurulu

Genel Kurul

Madde-8

Görevleri;

 1. a.      Yönetim Kurulu ile Denetim Ve İzleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
 2. b.      Bu Yönergenin 4. Maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları gerçekleştirmek.
 3. c.       Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,
 4. d.      Bir sonraki toplantıda görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek.

Genel Kurul Toplantı Usulleri

Madde-9

 1. a.      Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul yılda bir kez Mart ayının ilk haftası içinde Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, Yönetim Kurulu ile Denetim Ve İzleme Kurulu üyelerini seçmek üzere toplanır.
 2. b.      Olağan Toplantı: Genel Kurul üç ayda bir kez madde 8/2 de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. Toplantı Yönetim Kurulunca idare edilir.
 3. c.       Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul  Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Gençlik Meclisi üyelerinin en az 1/5 ‘inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati idare heyetince üç gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

Genel Kurul Toplantı Ve Karar Yeter Sayıları

Madde-10
Seçimli  Olağan  Toplantı  Görüşme  ve  karar   yeter     sayısı:
                        Seçimli Olağan Toplantı, Gençlik Meclisi doğal üyeleri arasından en az 20 üyenin  katılmasıyla             toplanır.
                        Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır.
                       Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli doğal üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan vekili ve en kıdemsiz üyenin katip olarak belirlenmesi ile oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.
                         Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır.
                         Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. Başkan adaylarından en çok oyu alan başkanlığa seçilir. Oyların eşitliği halinde adaylardan daha fazla kıdemi olan seçilir.
                       Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir. Üyeliğe seçilememiş olan adaylar yedek üye olurlar.
Madde-11
Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:
                        Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı yönetim kurulu yönetir.
                          Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır. Oyların eşitliği halinde, genel kurul olağan toplantısını yöneten idare heyeti başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.

YönetimKurulu
Madde-12
Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu’nun oluşumu:
                          Bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter ve dört üyeden oluşur.
                          Gençlik Meclisi’nin yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında başkan adayları arasından en yüksek oyu alan yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu adayları arasından en fazla oyu alan altı üyeden oluşur.
                          Yönetim Kurulu, başkanının yönetiminde yapacağı ilk toplantıda başkan vekili ve sekreter üyeyi seçerek görev dağılımını belirler.
Madde-13
Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi:
Aydın Barosu Gençlik Meclisi Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun görev süresi 1 yıldır. Bu
süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki olağan seçime
kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.
Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde-14
Yönetim Kurulu’nun Çalışma Yeri:
Baro Yönetimince, Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu’nun çalışmaları için uygun bir yer tahsis
edilir.
Madde-15
Yönetim Kurulu’nun Görevleri:
Gençlik Meclisi  Yönetim Kurulu’nun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;
a.  Ayda bir toplantı yapmak, Gençlik Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak projeleri
hazırlamak,
b.  Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nu en çok üç ayda bir toplamak, toplantıya başkanlık
etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.
c. Gençlik Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,
d. Gençlik Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,
e. Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,
f. Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak.
g. Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.
h. Gençlik meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için Baro
yönetim kuruluna iletmek.
i. Gençlik meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında
Baro yönetim kurulu toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek,

Denetim Ve İzleme Kurulu

Madde-16
Gençlik Meclisi Denetim Ve İzleme Kurulu’nun oluşumu;
İki üyeden oluşur.
Gençlik Meclisi’nin yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında Denetim Ve İzleme Kurulu
adayları arasından en fazla oyu alan iki üyeden oluşur.
Kurula en kıdemli üye başkanlık eder.
Madde-17
Denetim Ve İzleme Kurulu’nun Görev Süresi

Görev süresi 1 yıldır. Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.
Aynı kişiler yeniden seçilebilir.
Madde-18
Denetim Ve İzleme Kurulu’nun Çalışma Yeri:
Baro Yönetimince, Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu çalışmaları için tahsis edilen yer Denetim Ve İzleme Kurulunca da kullanılır
Madde-19
Denetim Ve İzleme Kurulu’nun Görevleri:
Meclisin sürekli organı olarak görevleri;
a. Ayda bir toplantı yaparak, Yönetim Kurulu’nca alınan kararların uygulanıp
uygulanmadığını takip etmek,
b. Alınan kararların uygulamalarında çıkan aksaklıkları veya sorunları İdare Heyetine
rapor halinde bildirmek,
c. Genel Kurul’ca Yönetim Kurulu’na verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği
konusunda Genel Kurul’a bilgi vermek,
d.  Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak,
SON HÜKÜMLER
Madde-20
Giderlerin Karşılanması:
Gençlik Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimince karşılanır.
Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tâbi olduğu esaslar uygulanır.5
Madde-21
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık
Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde-22
Bu yönerge hükümleri
a. Baro Yönetim Kurulu tarafından,
b.Yönetim Kurulu Kararı veya Gençlik Meclisi doğal üye tamsayısının 1/3’ünün yazılı teklifi
ile gelen değişiklik talepleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
GEÇİCİ MADDE :
Bu yönergenin baro yönetim kurulunca kabulünden sonra yapılacak ve Gençlik Meclisinin
organlarının teşekkül edeceği ilk seçimli olağan genel kurulu Aydın Barosu Yönetim Kurulunca atanacak üyenin başkanlığında ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde belirtilen 30 günlük ilan şartı aranmaksızın yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Okunma 8679 defa Son Düzenlenme Cuma, 18 Nisan 2014 05:52

IP Adresiniz :3.236.132.132
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..