Hata
  • JUser: :_load: 42 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.
Salı, 03 Aralık 2019 12:42

ÇEVRE ve KENT KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI

KAMUOYUNA

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. (Anayasa 2. M.) kimseye ayrıcalık yapılamaz. Kanunlar herkese eşit uygulanmak zorundadır. (Anayasa 10.M.) Kanunlar herkese eşit olarak uygulanmıyor, birileri kayrılıyorsa orada hukuk devletinden söz edilemez.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 76. Maddesi Barolara; "Hukuk üstünlüğünü ve insan haklarını savunma görevi vermiştir." Yaşama hakkı ile Sağlıklı bir çevrede yaşamak en tabi insan haklarındandır. Bunun bilincinde olan baromuz çevre kirliliğine neden olduğu ve ruhsatsız çalıştığı kamuoyunun gündemine gelen JESlere karşı çalışma başlatmıştır.

Kamuoyunun gündemindeki konu üzerinde yapılan çalışma sonunda Aydın genelinde şimdilik, 23 JES 'in Gayrisıhhi işletme ruhsatının olmadığı, 15'inin yapı kullanma izni bulunmadığı tespit edilmiştir.

JES'lerin kurulması için öncelikle bir bina ve müştemilat gerekir. Bunlar için plan ve proje yapmaları inşaat izni almaları yapı kullanma izni (iskân ruhsatı) almaları zorunludur. Almazlarsa İmar yasasının 32.m. Göre inşaat yerel belediye tarafından mühürlenir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair 3572 sayılı Kanunun yönetmeliğine göre; 5 MW üzerinde elektrik üreten JES'ler 2. sınıf Gayrisıhhî müessesedir. Yönetmeliğin ek 2. B Bendi gereğince; İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER 1 ENERJİ SANAYİ başlığı, Gayrisıhhi işletmeler, ait oldukları belediyeden ruhsat almak zorundadır.

Yönetmeliğin 23. Maddesi "Gayrisıhhi müesseselere, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler, tescil ve benzeri işlemler, bu yönetmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz." hükmü ile Belediyelerin bu tesisleri ruhsatlandıracağı açıkça belirtilmiştir.

Aynı yönetmeliğin 24. Maddesi bu müesseseler; "çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya aldırmakla sorumludur." Hükmünü getirmiştir.

JES'lerin faaliyete geçmesi için düzenlenecek iş bitiminde verilen kesin kabul tutanağı "ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ"ne göre kesin kabul için aranan şartların 13. sırasında yapı kullanma izni, 15. sırasında Gayrisıhhi müessese işletme belgesi" alınması zorunluluğu getirilmiştir. JES'ler, kesin kabul için istenen şartları yerine getirmezse faaliyete geçemez.

Kamu idaresinde uygulanan kural, "İzin vermeye yetkili olan idari birim, izin verdiği işletmenin çalışması için yasanın öngördüğü kuralların yerine getirilmediğini anlar ya da denetim esnasında görürse verdiği izni geri alabilir, iptal edebilir, şartlar yerine getirilinceye kadar işletmeyi mühürleyebilir."

Bu yönüyle belediyeler ve merkezi idare verdiği ruhsatların takipçisi olmak, gayrisıhhi işletmelerin yasanın öngördüğü kurallara uygun çalıştırılıp çalıştırılmadığını, çevreyi kirletip kirletmediğini denetlemekle görevlidirler.

Belediyelerin asli görevlerinden birisi de halkın sağlığını korumak, temiz bir çevrede yaşamasını sağlamaktır. Görevlerini yerine getirmek için kendilerine verilen her türlü yetkiyi kullanırlar, kullanmak zorundadırlar.

JES'ler Yapı kullanım izni ve 2. Sınıf Gayrisıhhi müessese işletme ruhsatı almak zorundadır. Almamışlarsa; tesislerin kesin kabulünü yaparak işletmenin faaliyete geçmesine izin veren, ruhsat almayan, denetlemeyen, yasaları uygulamayan kurum ve kuruluşlar ile o kuruluşun ilgili biriminde görev yapan kişiler sorumludur.

Baromuz, yasanın verdiği görevleri yerine getirmeyerek halkın sağlığını tehlikeye atan, yerel Belediyelerin ruhsat vermeye yetkili görevlileri ile Merkezi idarenin JES'lere ruhsat vermeye ve denetlemeye yetkili sorumlularının tespit edilerek hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

AYDIN BAROSU
ÇEVRE ve KENT HUKUKU KOMİSYONU

Okunma 8692 defa

Ortam

IP Adresiniz :3.235.179.111
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..