Cuma, 19 Kasım 2021 10:16

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonumuz tarafından basın açıklaması yapılmıştır.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonumuz tarafından basın açıklaması yapılmıştır.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye tarafından 2 Eylül 1990 Tarihinde imzalanmış ve 27 Ocak 1995 tarihinde ResmiGazete’deyayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Dünyada en çok ülke tarafından imzalanmış olan Sözleşme’ninülkemizde yürürlüğe girmesinin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki sözleşme ile hedeflenen amaçların oldukça uzağındayız. Çalıştırılan, sokakta yaşayan, dilendirilen, fiziksel-duygusal şiddete, taciz ve istismara maruz kalan, yoksulluk ve açlıkla mücadele eden, sağlıksız çevrelerde yaşamak zorunda bırakılan ve daha birçok hak ihlallerine uğrayançocuklarımızın sayısı kaygı verici boyuttadır.

Gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri gerekse Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanması noktasında çocukların maruz kaldıkları hak ihlallerine ve hukuka aykırı uygulamalara ilişkin sorunların artarak devam ettiğini üzülerek görmekteyiz. .

Uluslararası Af Örgütü 2021 tarihli raporunda; COVID-19 pandemisinin, özellikle yılın ilk yarısında okulların kapatılması sonucunda öğrenimi aksattığını,çevrimiçi eğitim metodunun uygun teknolojiye sahip olmayan milyonlarca öğrenciyi eğitim hakkına erişimden yoksun bıraktığını, bu durumun ayrıca halihazırdaki eşitsizlik ve yoksulluk örüntülerini derinleştirdiğini, özellikle kız çocuklarına yönelik şiddet konusundaki küresel çaplı krizin görünür hale gelip ağırlaştığını kaydetmiştir.

Raporda, 2020 ve 2021’de özellikle kız çocuklarına yönelik koruma tedbirlerinin yetersiz olduğu ve istismarcılarıyla birlikte karantinaya girmek zorunda bırakılan çocukların şiddete maruz kalma riskinin arttığı,dünyanın hemen her bölgesinde çocuklara karşı şiddet ve istismar ile yeteri kadar mücadele edilmediği de ifade edilmiştir.

Yine birçok çocuk, anlamını dahi bilmediği suçlamalar ile adli mekanizmalarla tanışmakta, karakollarda, sokaklarda, cezaevlerinde orantısız müdahale ve duygusal şiddete maruz kalmakta,ayrıca uzun süre cezaevlerinde tutuklu kalmaktadır. Tutuklama kararı verilirken bireyin çocuk olduğunun dikkate alınması, çocuklar için alternatif tedbirlerin değerlendirilmesi ve tutuklamanın son çareolması gerekmektedir. Aynı şekilde cezaevlerinde ebeveynleriyle kalan çocukların da başta eğitim hakkı olmak üzere bir çok haklarının ihlal edildiği de bilinen bir gerçektir.

Mevcut sorunları gidermek için, gerek çocuklar gerekse ebeveynlerin farkındalık düzeylerini arttıracak verimli eğitimlerin düzenlenmesi, çocukların bu yönde bilinçlenmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Özellikle çocukların hak ve özgürlüklerini öğrenmeleri, herhangi bir suça maruz kaldıklarında hukuki başvuru yolları hakkında kendilerinin,ebeveynlerinin ve eğitim gördükleri kurumlarda çalışanların bilgi sahibi olması yönünde yapıcı adımlar atılmalıdır.

Suça sürüklenen çocuklar bakımından,çocuğu cezalandırmaya değilıslah etmeye yönelik bir ceza adalet sisteminin inşasına ağırlık verilmelidir.

Yargılama sürecinde gerek mağdur gerekse suça sürüklenen çocuklar ile iletişim noktasında uzmanların süreci yönetmesi, hakim, savcı ve avukatların bu alanda kapsamlı eğitime tabi tutulmaları, çocukların dahil olduğu yargılamaların onlar açısından bir travma yaşatmaması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

4. Yargı Paketi ile getirilen“cinsel suçlarda tutuklamanın somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde uygulanması”yönündeki değişiklikten derhal vazgeçilmelidir. Çocuğun yaşamadığı bir olguyu anlatması mümkün olmayacağından somut delil aranmamalı, çocuğun beyanı esas alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki çocuk istismarı yalnızca çocuğun değil, onun nesillerinin ve en nihayetinde geleceğin de travmasıdır.

Çocukları risklerden korumaya, haklarının ihlal edilmesini engellemeye, hakları çiğnenmiş olanları desteklemeye yönelik çalışmalar; yetkili merciler tarafından çocuk odaklı, hak temellibir yaklaşımla ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak yapılmalı ve denetlenmelidir. 

Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismar ile bunların meşrulaştırılmasına yönelik düzenlemelerin karşısında olacağımızı belirtir, çocuk hak ve özgürlüklerinin çocuğun üstün yararı çerçevesinde değerlendirildiği bir adalet sistemi için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

AYDIN BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

Okunma 191 defa

IP Adresiniz :54.211.101.93
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..