Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonumuz tarafından Baro Başkanlık Odasında Köşk İlçesi Meze köy kırsalında kurulmak istenen jeotermal santral hakkında basın açıklaması yapılmıştır.

Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonumuz tarafından Baro Başkanlık Odasında Köşk İlçesi Meze köy kırsalında kurulmak istenen jeotermal santral hakkında basın açıklaması yapılmıştır.

KAMUOYUNA

Sayın basın mensupları ve değerli Aydın halkı; bilindiği gibi 22 Ağustos 2022 tarihinde Köşk İlçesi Meze köy kırsalında kurulmak istenen jeotermal santral için yüklenici şirket, jandarma nezaretinde sondaj çalışması başlatmak üzere iş makinalarıyla harekete geçmiştir…

Köy halkı ve çevreciler doğayı, ağaçları korumak için şirket araçlarının geçişini engellemeye çalışmış, bunun üzerine Jandarma köylü ve çevrecilere müdahale ederek, bazı kişileri gözaltına almıştır.

Akabinde olay çıkmasını önlemek gerekçesiyle köylüye destek olarak gelen doğaseverlerin köye girişlerine Köşk Kaymakamlığınca yasak getirilmiştir.

Çalışma; ÇED Gerekli Değildir ve Acele Kamulaştırma kararına dayanılarak yapılmaktadır. Oysa bu kararların iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle köylülerce davalar açılmıştır. Mahkeme iptal kararı verirse doğan zarar para ile ölçülemeyecek kadar değerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. (Anayasa 2. M.) Hukuk devleti olması dolaysıyla, Devletin görevi: “Cumhuriyeti, demokrasiyi korumak,  kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaktır.” (Anayasa M. 5)

Her Türk vatandaşı kanun önünde eşittir. “hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. (Anayasa 10. M.) “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak hürriyetlere sahiptir.” (Anayasa 12. M.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ancak kanunla sınırlanabilir.” (Anayasa 13. M. ) Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. (Anayasa 23. M.)

“Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” (Anayasa 17. M) (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. M) ““Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” (Anayasa M.56)

Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir, Bu haklar kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.” (Anayasa 35. M.) 

“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar, Anayasaya aykırı olamaz.” (Anayasa 11.M.)

Sayın basın mensupları; Köşk Kaymakamlığının yasak kararı, havasını, suyunu, toprağını koruyan köylüye ve doğaseverlere jandarmanın orantısız güç kullanması ve gözaltı işlemi yapması Anayasanın sayılan hükümlerine açıkça aykırıdır…

Yetkililer Anayasa aykırı hareket etmişlerdir. Aydın Barosu olarak, yapılan her türlü hukuksuzluğun karşısında olduk Havasını suyunu, toprağını, ağacını savunan Meze köy halkının ve çevrecilerin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda Baro olarak, Anayasanın tanıdığı temel haklara aykırı hareket eden ilgililer hakkında suç duyurunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 26.08.2022

Aydın Barosu

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

Aydın Baro Başkanlığı