Staj Genel Bilgi

GENEL BİLGİLER

Avukatlık Stajının temel amacı, stajyere avukatlık mesleğini icra etmek için ihtiyaç duyacağı her türlü etik ve teknik bilgi ve anlayışıyla meslek onur ve bilincinin kazandırılmasıdır. Avukatlık stajına ilişkin düzenlemeler Türkiye Barolar Birliğinin Staj Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Stajın süresi, bir kısmı adliyede bulunan yargı birimlerinde bir kısmı da en az 5 yıldır mesleği icra etmekte olan bir Avukat yanında icra edilmek üzere bir yıldır. Bu süre boyunca stajyer avukatın eğitimi ve disiplini bağlı bulunduğu baro tarafından sağlanır.

Talep eden ve şartlarını taşıyan stajyer avukatlara Türkiye Barolar Birliği tarafından kredi sağlanmaktadır.

Stajyerliğin başlaması, baroya verilecek bir dilekçeyle olmaktadır. Başvurma dilekçesinin kabulü ve işlemlerin tamamlanmasından sonra stajyer adayının isteği ilan edilir. İlanın, işlemlerin tamamlanmasından itibaren en geç on gün içinde yapılması gerekir. İlan süresi onbeş gündür.  

Stajyer listesine kaydı kesinleşen aday, Baro bölgesindeki ağır ceza mahkemelerinden hangisinde staj yapmak istiyorsa, Barodan alacağı belge ile o yer Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurur. Böylece adliye stajı başlamış olur. Cumhuriyet Savcılıklarında bir ay, Ağır Ceza Mahkemesinde bir ay, Asliye Ceza Mahkemesinde onbeş gün,  Sulh Ceza Mahkemesinde onbeş gün, Sulh Hukuk Mahkemesinde onbeş gün, Asliye Hukuk Mahkemesinde (Ticaret, İş, Tapulama dahil) bir buçuk ay ve İcra Tetkik ve İcra Dairesinde bir ay olmak üzere yaklaşık 6 ayda adliye stajı sona ermektedir.

Staj yapılan Baro bölgesinde idari yargı mahkemeleri varsa; staj, Cumhuriyet Savcılıkları ile idari yargı merciinde onbeşer gün olarak yapılır.

Adliyede yapılan staj dönemi için, mahkeme ve adalet dairelerinde stajyerlere ayrılmış bir staj defteri ile devam çizelgesi bulunur. Staj devam çizelgesi stajyer tarafından her gün imzalanır.

Avukatlık stajının kalan altı ayı, staj yapılan Baro levhasına kayıtlı, meslekte en az beş yıl kıdemli (bu beş yıllık kıdem hesabına Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir) ve bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapılır. Avukatlık ortaklıklarında, bu Yönetmelikteki koşulları taşıyan ortak avukat bulunması halinde staj yapılabilir.

Stajyer, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı oluru ile onun gözetim ve sorumluluğu altında, sulh hukuk, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilir.

Stajın nakli mümkündür. Bu konuda Avukatlık Kanununun 68, 69 ve 70 inci maddelerinin, staja aykırı düşmeyen kuralları uygulanır. Nakil ile gelinen Baroda staj eğitimini kısmen veya tamamen aldığı anlaşılan stajyerin staj eğitiminden kısmen veya tamamen muaf tutulması mümkündür.