AYDIN BAROSU ADLİ YARDIM YÖNERGESİ

Adli Yardım Yönergesini İndirmek İçin Tıklayınız…

Adli Yardım Başvurusunda İstenen Belgeleri İndirmek İçin Tıklayınız…

AYDIN BAROSU ADLİ YARDIM YÖNERGESİ

AMAÇ

MADDE 1            :

Hukuk Mahkemelerinde, İcra İflas takiplerinde, Kanunlarla gösterilecek hallerde ve Adli Yardım Kurulu veya Baro Yönetiminin uygun gördüğü durumlarda, maddi koşullarının elverişsizliği sebebiyle ve yasalarda sayılan koşulları taşıyanlara, avukatlık ücretini ödeyemeyecek durumda olanlara yasalarca belirtilen avukatlık hizmetinin sağlanmasını amaçlar.

KAPSAM

MADDE 2            :

Avukatlık Kanunu 176-181. maddeleri uyarınca Adli Yardım Hizmetinden yararlanmak isteyenlere sağlanacak Avukatlık hizmetinin veriliş usullerini, hizmeti sağlayacak Avukatın belirlenmesine ilişkin usulleri, verilen hizmetin ücretlendirilmesini, hizmetin denetlenmesini ve işleyişini kapsar.

YETKİ

MADDE 3            :

Aydın ili sınırları içinde Adli Yardım Hizmetini verecek olan Avukatını görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir. Baro bu yetkiyi Baro Başkanı, Yönetim Kurulu ve Adli Yardım Kurulu eliyle kullanır.

ADLİ YARDIM GÖREVLENDİRMELERİNDE YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

MADDE 4            :

Avukatların adil olarak görev almasını, emeklerine uygun ücretlendirilmelerini, talepçi ile Avukat ilişkisinin sağlanmasını ve de Avukatın görev ve yükümlülüklerini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge’ye uygun olarak yapmasını kontrol eder. Yetkisini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında kullanır. Görevlendirme işleri ivedi durumlar hariç Adli Yardım Kurulu kararı ile başlar.

ADLİ YARDIM KURULU BAŞKANI             

MADDE 5            :

Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre kurul üyelerince seçimle veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi ile göreve başlar. Adli Yardım Kurulu Başkanı olabilmek için Kurulda en az bir dönem aktif olarak çalışmış olmak gerekmektedir.

Adli yardım taleplerini inceler ve görüşünü nihai karar için Adli Yardım Kuruluna sunar. Adli Yardım Avukatları ve ilçe temsilcilikleri ile organizasyonu sağlar. Temsilcilik açılmasını gerekli gördüğü ilçelerde Yönetim Kuruluna öneride bulunur ve ilçe temsilciliklerinin çalışmasını ve denetlenmesini sağlar.

Toplantılara başkanlık eder.

İvedi görevlendirmeler ve ek görevlendirme ile ilgili talepleri inceler ve karara bağlar.

ADLİ YARDIM KURULU

MADDE 6            :

Adli Yardım Hizmetleri Baro Yönetim Kurulu sorumluluğunda yürütülür. Adli Yardım Bürosu Adli Yardımdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi (koordinatör), Adli Yardım Kurulu Başkanı, kurulda görevli Avukatlar, Baronun diğer Kurul veya Komisyonlarının temsilcileri ve büro personelinden oluşur.

Büro personeli Adli Yardım Kurulunun yazışmalarını yapmakla, defter ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlamakla, başvuruları Kurula sunmakla, talepçilerin başvuru evraklarını dosyalamak ve saklamakla, gerekli duyuruları yapmakla, aksaklık ve ihtiyaçları kurula bildirmekle ve Kurulca verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca Avukat tarafından verilecek sonuç raporu evraklarına göre tahsilata esas evrakları hazırlamak ve oluşturulduğu takdirde nöbet listelerini yayınlamakla görevlidir.

Adli Yardım Kurulu İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurulu kararı ile kurulup, yeteri kadar avukat ile hizmetlerini sürdürür.Hizmetin devamı esas alındığı için Adli Yardım Kurulu üyesi avukatların az olduğu ilçe temsilciliklerinde üyeliğin sona ermesi istifa, Adli Yardım Kurulu veya Yönetim Kurulu kararı ile olur.

ADLİ YARDIM KURULU ÜYELİĞİNİN BAŞLAMASI, DEVAMI ve SONA ERMESİ

MADDE 7            :

a-)          Üyeliğin Başlaması

Adli Yardım Kurulu üyeliği Baro Yönetimine verilecek yazılı bir dilekçe ile başlar. Üyelik gönüllülük esasına dayanır ve gönüllü Avukatın Baro tarafından yapılan meslek içi eğitim seminerlerine katılması, sertifika alması ve listede yer almayı talep etmesi gereklidir.

Baronun diğer Kurul veya Komisyonlarının kendi görev alanlarına ilişkin olarak Adli Yardım Hizmetinden yararlanacak talepçilere ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kurula seçecekleri temsilcileri talepleri halinde kurul çalışmalarına katılırlar.

b-)          Üyeliğin Devamı

Adli Yardım Kurulu görevinin devam etmesi için Kurul çalışmalarına aktif olarak katılması ve mazeretsiz olarak 1 (bir) adli yıl içinde mazeretsiz olarak 7 den fazla Adli Yardım Kurulu toplantısını kaçırmamış olması gerekir. Ayrıca Yönetim Kurulunca belirlenecek herhangi bir meslek içi eğitim seminerine katılması zorunlu tutulabilir.

c-)          Üyeliğin Sona Ermesi

Adli Yardım Kurulu üyeliği Baro Başkanlık seçimlerinin yapılması ile, Yönetim Kurulu tarafından istenen meslek içi eğitim seminerlerine 2 (iki) sefer katılmamakla, 1 (bir) Adli yıl içinde 7 den fazla mazeretsiz olarak Adli Yardım Kurulu toplantısına katılmamakla, Adli Yardım Görev listesinden silinmekle ve Yönetim Kuruluna sunulacak yazılı istifa dilekçesi ile sona erer. Yönetim Kurulu, Adli Yardım Kurulunun ve kurul  üyesinin Kurul görevini dilediği takdirde sona erdirebilir.

KURUL ÜYELERİNİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

MADDE 8            :

a-)          Üyeler Adli Yardım Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına katılır.

b-)          Adli Yardım Kurulunun işleyişine katkıda bulunurlar.

c-)          Kurulun verdiği görevleri yerine getirir ve işleyişin düzeni için önerilerde bulunur.

d-)          Oluşturulacak alt kurullarda görev alırlar.

e-)          Avukat tarafından verilen nihai rapora göre talepçilerden istenecek ödemelere ilişkin rapor düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunar.

ADLİ YARDIM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 9            :

a-)          Adli Yardım Kurulu olağanüstü durumlar olmadıkça toplantılarını en fazla 2 (iki) haftada bir Baroda kendilerine ait veya ihtiyaçlarına uygun bir yerde gerçekleştirir.

b-)          Kurul üyeleri Adli Yardım Kurulu Başkanı başkanlığında, katılamadığı takdirde başkan yardımcısı, o da bulunmadığı takdirde kıdemli üye başkanlığında toplanır.

c-)          Yapılacak toplantıda talepçiler ile imkanlar el verdiği ölçüde yüz yüze görüşülür. Yüz Yüze görüşülemeyen veya Kadın sığınma evleri yada başka kurumlardan gelen talepler dosya ve evrak üzerinden değerlendirilir.

d-)          Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre Adli Yardım Hizmetinden yararlanmasına karar verilen kişilere ilişkin görevlendirmelere karar verilir ve talepçiye verilecek bilgilendirme formu dışında mümkünse yüz yüze kısa bir bilgilendirme yapılır.

e-)          Adli Yardım Hizmetine uygun olmayan veya görevlendirme yapılmamasına karar verilen kişilere ilişkin Red kararları gerekçeli olarak yazılır.

f-)           Adli Tatil döneminde Ağustos ayında belirlenecek bir tarihte tek bir toplantı yapılır.

İVEDİ GÖREVLENDİRMELER

MADDE 10          :

Hak kaybına sebep olacağı belirlenen kişilerin talepleri ile çeşitli kurumlardan gelebilecek acil iş ve talepler Adli Yardım Kurulu Başkanı veya sorumlu Yönetim Kurulu üyesi (koordinatör) tarafından incelenerek derhal incelenerek karara bağlanır.

6284 sayılı kanun kapsamında yapılacak görevlendirmeler acil olmak kaydıyla ve Baro’nun diğer Kurul veya Komisyonlarından gelen, hızlı hareket edilmesini gerektiren durumlarda talepçinin bizzat müracaatı aranmayacağı gibi ekonomik yokluk şartı aranmaz ve ivedi görevlendirmeler kapmasındadır.

ADLİ YARDIM GÖREV LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI ve GÖREV PUANLAMA SİSTEMİ

MADDE 11          :

a-)          Adli Yardım Hizmeti sunacak gönüllü Avukat, Yönetim Kurulunca belirlenen mesleki eğitim çalışmalarına katılmış olmakla birlikte, Baro’ya Adli Yardım Görev listesinde yer almak istediğini belirten bir dilekçe ile başvurarak Adli Yardım Görev listesine girer.

b-)          Mesleğe Yeni başlayan Avukatlar ilk meslek içi eğitim programına katılmak koşuluyla Adli Yardım Görev listesinde yer almak istediklerini belirten yazılı dilekçeleriyle Baro’ya başvurmaları halinde görev listesine kaydedilirler. Yapılacak meslek içi eğitime katılım sağlamazlarsa listeden silinirler.

c-)          Adli yardım Kurulu özel eğitim veya ihtisas gerektiğini düşündüğü konularda, o konuda ayrı bir görev listesi yapılmasını gerekli gördüğü takdirde bunu Baro Yönetim Kuruluna iletir. Yönetim Kurulu özel eğitim veya ihtisas gerektiği düşünülen veya kendi gerekli gördüğü konularda genel görev listesi dışında görevlendirme yapılmak üzere ihtisas görev listeleri oluşturabilir.

d-)          İhtisas görev listesinde yer alabilmek için öncelikle genel Adli Yardım meslek içi eğitimi almış olmak şarttır.

e-)          Avukat meslek içi eğitimine göre birden fazla görev listesinde yer alabilir.

f-)           Avukatın aldığı işin mahiyetine göre Yönetim kurulunca belirlenmiş esaslarla hak ettiği ücret ödemesine paralel olarak puanlama yapılır ve görev listesindeki sırası belirlenir.

g-)          İhtisas eğitimi alıp birden fazla listede yer aldığı için birden fazla listeden ücret ödemesine hak kazanmış Avukatın sıralaması her liste için ayrı ayrı yapılır. Ödeme listesi ise Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak tek liste olabilir.

h-)          Görev listeleri teknolojik imkanların el verdiği ölçüde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü şekilde, görev listesinde yer alan Avukatların görebileceği şekilde yayınlanır.

ADLİ YARDIM HİZMETİ SUNAN AVUKATIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

MADDE 12          :

a-)          Adli Yardım görev listesinde yer alan Avukat aldığı işi sonuna kadar yerine getirir. Buna ilişkin ilk ve nihai raporları düzenleyip Adli Yardım Kuruluna yazılı olarak sunar.

b-)          Avukat talepçi ile ücret sözleşmesi yapamaz ve Adli makamlarca işin niteliğine göre talep edilebilecek masraf dışında bir maddi talepte bulunamaz.

c-)          Avukat sadece görev bölgesine ait görev listesinde yer alabilir. Bu görev bölgeleri Adli Yardım Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir.İhtisas görev bölgeleri o listede yer alan Avukat sayısına ve hizmetin sunulması gereken yerlere göre Adli Yardım Kurulunun önerisi ile genel görev listesi dışında ayrıca belirlenir. Görev listesi dışında bir görevlendirme yapıldığını fark ettiği anda görevi iade etmekle yükümlüdür.

d-)          Avukat aldığı görevle ilgili olarak ek işlem yapılmasının gerektirdiği hallerde talepçinin yazılı talimatını alarak Adli Yardım Kuruluna iletir. Ek karar almadan görevi dışında bir iş veya işlem yapamaz. Hak kaybına sebep olabilecek acil durumlarda eksiklerini tamamlayarak vakit geçirmeksizin ek görevlendirme başvurusunu tamamlar.

e-)          Adli Yardım hizmeti sunan Avukat, Yönetim Kurulunca düzenlenecek öğretici nitelikteki meslek içi eğitim seminerlerine ve bu yöndeki eğitim çalışmalarına katılır.

f-)           Avukat, talepçinin Adli Yardım Kuruluna verdiği bilgiler dışında bilgiye ulaşır, talepçinin hukuki yararı kalmazsa veya talepçinin maddi koşullarının değiştiğini tespit ederse Adli Yardım Kuruluna durumu vakit geçirmeksizin yazılı olarak bildirir.

g-)          Avukat özel sebepler veya sağlık sebepleri ile görev alamayacak durumda ise bunu yazılı olarak Adli Yardım Kuruluna bildirir. Bu durumda avukat görev listesinde yer almakla birlikte geçici olarak askıya alınır.

ADLİ YARDIM MÜRACAATININ ALINMASI

MADDE 13          :

Talepçi Baro tarafından kendisine verilen, Kanun, Yönetmelik ve Yönergeye göre günün şartlarına göre Adli Yardım Kurulunca Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan Adli Yardım Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak talepte bulunur.

Formun temel amacı talepçinin istediği hukuki yardımın konusunu anlamak, talepçinin kimlik tespitini yapmak ve Adli Yardım Hizmetine maddi olarak uygun olup olmadığını belirlemektir. Zamanın ihtiyaçlarına göre form yeniden düzenlenebilir.

Bu esaslara ve Adli Yardım Kurulunca belirlenecek diğer unsurlara göre hazırlanan Adli Yardım Başvuru formunun tesliminde talepçi tarafından eksik belge veya bilgi sunulması halinde kendisine 2 (iki) hafta ek süre verilerek eksiklikleri tamamlaması istenir, aksi takdirde talebinden vazgeçmiş sayılacağı ihtar edilir.

Adli Yardım Kurulu belgelerin doğruluğu ile ilgili teyit isteyebileceği gibi kendisi de resen yazışma yapabilir. Bu durumda talep askıda kalır.

Talepçi açısından hak kaybına yol açabilecek durumlarda talepçiye, Adli Yardım Hizmetinden yararlanabileceği ancak bilgi veya belgelerde bildirime aykırı bir durum çıkması halinde kendisine rücu edileceği ihtar edilerek Adli Yardım Hizmeti sağlanır.

ADLİ YARDIM GÖREVİNİN BAŞLAMASI

MADDE 14          :

Görevlendirmeye ilişkin kabul yazısı ve özel hazırlanmış bilgilendirme formu talepçiye yazı ile tebliğ edilir. Yazıya yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde talepçinin görevlendirilen avukatile görüşerek vekaletname çıkartması aksi halde Adli Yardım Hizmetinden vazgeçmiş sayılacağı ihtarı eklenir.

Görevlendirme Adli Yardım Hizmeti sunacak Avukata Baro’ya vermiş olduğu iletişim bilgileri doğrultusunda bildirilir ve ayrıca yazı ile tebliğ edilir.

Avukatın görevlendirmeden haberdar edilmesi ve talepçi ile vekalet ilişkisinin kurulması ve verilen görev ile ilgili işlem yapmak ile Adli Yardım Görevi başlar.

ADLİ YARDIM GÖREVİNİN SONA ERMESİ

MADDE 15          :

a-)          Kanun veya meslek kuralları gereği çekilme hallerini doğuran nedenlerin ortaya çıkması durumunda

b-)          Verilen görevin yerine getirilmesini müteakip nihai raporun sunulması ile

c-)          Talepçinin Adli Yardım talebinden vazgeçmesi ile

d-)          Talepçinin Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde

e-)          Takdiri Adli Yardım Kurulu ait olmakla birlikte haklı sebeplerin varlığı halinde

f-)           Yönetim Kurulu kararı ile

ayrıca

g-)          Talepçinin Avukata veya Adli Yardım personeline saldırgan hareket etmesi, hakaret etmesi, uygunsuz içeriklerle mesaj atması, uygunsuz şahsi münasebet kurmaya çalışması ve benzeri hallerde

Avukatın görevi sona erer.

ÜCRET

MADDE 16          :

Avukat bu Yönerge kapsamında işe başlamakla ücret talep etmeye hak kazanır.

Baro tarafından gerekli ödemenin geldiği belirtildiğinde Avukat, ücret talebine işe başlandığını gösterir belge örnekleri (dosyaya sunulan evraklar, duruşma zaptı veya işe başlandığını gösteren her türlü belgeler) ve serbest makbuzunu ekler.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180/e maddesi gereğince Avukata ödenecek ücretten %10 yasal kesinti yapılarak ücreti Avukata ödenir.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

MADDE 17          :

a-)          Yapılan görevlendirme dışında Avukatça yapılan başkaca iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler.

b-)          Yapılan görevlendirme ile bağlantılı olsa dahi ek yetki alınmadan yapılan işlemler.

c-)          Talepçinin hukuki yararı kalmamasına veya maddi durumunun değişmesine rağmen, Adli Yardım Kuruluna bilgi vermeyerek,  bunu bilerek göreve devam Avukat ücretleri,

d-)          İfa edilen görevle ilgili olarak sadece yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili amacıyla yapılan icra takibinden kaynaklı ücretler

e-)          Tevkil verilmesi ile doğan ücretler

f-)           Nafaka ödeme yükümlülüğünün ihlali gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde ilk yapılan iş dışından kaynaklanan ücretler,

ücret ödenmesini gerektirmeyen hallerdir.

TALEPÇİDEN RÜCU ve NİHAİ SONUCA GÖRE İSTENECEK ÜCRETLER

MADDE 18          :

a-)          Talepçinin başvurusuna eklediği bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması durumunda Avukatın görevi sona erdirilir ve talepçiden alınan taahhütname gereği Avukata ödenen ücretin 3 (üç) katı talepçiye rücu edilir.

b-)          Talepçinin maddi durumu değişmesine rağmen Adli Yardım Hizmetinden yararlanmaya devam ettiği tespit edilir ise Avukatın görevi sona erdirilir ve talepçiden alınan taahhütname gereği Avukata ödenen ücretin 3 (üç) katı talepçiye rücu edilir.

c-)          İş bu Yönergenin 15/g maddesi vebuna bağlı hazırlanan, talepçinin kendisine imza karşılığı verilen ve Adli Yardım Kurulu tarafından hazırlanmış olan bilgilendirme formunun “4”, “5” ve “7”. maddelerinden birisini ihlal ederse Avukata ödenen ücret kendisinden Rücu edilir.

d-)          Talepçiye sağlanan Adli Yardım Hizmeti sonunda kendisinin elde ettiği maddi yararın %5 i oranında talepçiden alınan taahhütname gereğince ücret talep edilir. Talepçi tarafından ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile Baro avukatı tarafından yasal yollara başvurulur.

e-)          Haczi kabil olmayan (nafaka gibi) maddi yararlar hariçtir.

ADLİ YARDIM GÖREV LİSTESİNDEN GEÇİCİ ÇIKARMA

MADDE 19          :

a-)          Avukat görevi ifası sırasında dosyayı takip etmez veya sürüncemede bırakırsa,

b-)          Verilen görev hakkında hukuki yarar kalmamasına rağmen durumu Adli Yardım Kuruluna bildirmezse

c-)          Talepçinin ekonomik durumunda meydana gelen değişiklikleri Adli Yardım Kuruluna bildirmezse

d-)          Katılımı zorunlu tutulan meslek içi eğitimlere katılmazsa

e-)          Görev bölgesi dışında yer almasına rağmen kendisine gelmiş görevi vakit geçirmeksizin iade etmezse

f-)           Kendisine verilen görevi haklı bir sebep olmaksızın (Yönetmelik ve Yönerge Hükümleri saklı kalmak kaydıyla) iade etmiş ise,

g-)          Avukat göreve ilişkin ilk rapor ve nihai raporlarını kendisine verilen süreler içinde sunmazsa,

h-)          Avukatın Baro’ya bildirmiş olduğu adres ve iletişim bilgileri ile kendisine 2 (iki) kere ulaşılamazsa

Adli Yardım Kurulunun önerisi ile veya Yönetim Kurulunun kendiliğinden alacağı karar ile Nöbet listesinden 6 ay süre ile geçici olarak çıkarılır. Görev listesine girebilmek için yeniden yazılı müracaatta bulunur.

İlk kez geçici olarak görev listesinden çıkarılan kişi liste ortalama puanı  ile görev listesine geri döner.

Baro tarafından genel veya ihtisas görev listesine girmek veya devam etmek için her halükarda zorunlu olduğu ilan edilmesine rağmen, özel sebepler veya sağlık sebepleri ilemeslek içi eğitim seminerine katılmayan Avukat Baronun tekrar düzenlediği meslek içi eğitime katılana kadar veya aynı nitelikte denk sayılan bir eğitime katılmadığı sürece o görev listesinden geçici olarak çıkartılır. Yönetim kurulunca düzenlenmediği taktirde, dışarıdan katılınan eğitime ilişkin sertifika istenebilir veya denkliği kabul edilmeyebilir.

ı-)           Avukat geçici görevden çıkarma hallerinden birisi veya bir kaçı sebebiyle ikinci kez görev listesinden geçici çıkarılması gereken bir duruma sebebiyet verirse,

i-)           Yönetim Kurulu tarafından katılımı zorunlu tutulan, sırası önemli olmaksızın 2 (iki) eğitim seminerine katılmazsa

Adli Yardım Kurulunun önerisi ile veya Yönetim Kurulunun kendiliğinden alacağı karar ile Nöbet listesinden 2 yıl süre ile geçici olarak çıkarılır. Görev listesine girebilmek için yeniden yazılı müracaatta bulunur.

Bu maddenin “ı” ve “i” bendinde yer alan sebepler ile görev listesinden geçici çıkartılan Avukat tekrar görev listesine girmek için yazılı başvuru yaptığı takdirde eski puan ve haklarını kaybetmiş olarak listeye son sıradan dahil edilir.

ADLİ YARDIM GÖREV LİSTESİNDEN KESİN ÇIKARMA

MADDE 20          :

a-)          Aldığı görevlendirmeyi Kanun, Yönetmelik ve Meslek Kurallarına uygun olmaksızın yaparsa

b-)          Talepçi ile ücret sözleşmesi yaptığı tespit edilir, talepçiden avukatlık ücreti veya haksız bir maddi kazanç elde ettiği tespit edilirse

c-)          Yanıltıcı belge ve bilgiler ile hak kazanmadığı bir ücretin ödenmesini talep ederse

d-)          Daha önce kasten tahsil edilmiş bir ücreti mükerrer olarak talep ettiği tespit edilirse

e-)          Kendisine sehven bir ödeme yapıldığı durumda sehven yapılan ödemeyi bildiği halde makul süre içinde bildirmez veya kendisinden ödemenin iadesi yazılı olarak istenmesine rağmen verilen süre içinde ödemeyi iade etmezse

Adli Yardım Kurulu önerisi ile veya Yönetim Kurulunun kendiliğinden alacağı karar ile yer aldığı tüm görev listelerinden kesin olarak çıkartılır. Kesin çıkarma halinde Avukat yeniden talep etse bile, Yönetim Kurulu Kararı ile dahi herhangi bir görev listesine en az 5 yıl süre ile hiçbir şekilde alınamaz ve listeden silinmeyi gerektiren görev sebebiyle ödenen ücret faiziyle birlikte kendisinden geri alınır.

YAPTIRIMLAR ve İTİRAZ

MADDE 21          :

İş bu yönerge kapsamında Adli Yardım Kurulu kararı ile kendisine herhangi bir yaptırım uygulanmış Avukat, bu yaptırımlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içinde Baro Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.

DİSİPLİN ve CEZAİ SORUMLULUKLAR

MADDE 22          :

Bu yönergede bulunan yaptırımlar Avukatlık Kanunundan kaynaklanan disiplin sorumluluklarını ve Kanunlardan kaynaklanan cezai sorumlulukları ortadan kaldırmaz.

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

MADDE 23          :

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, TBB Adli Yardım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

MADDE 24          :

Bu Yönerge Aydın Barosu Yönetim Kurulunun ……….. tarih ve …………sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup, hükümleri Aydın Barosu Yönetim Kurulu  tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE

İş bu Yönerge yürürlük tarihini takip eden ilk Baro seçimlerinde Genel Kurula sunulur, Genel kurulun Yönergeyi kabul etmesi halinde geçici madde Yönergeden çıkarılır.

ADLİ YARDIM HİZMETİ TALEPÇİ BİLGİLENDİRME FORMU

                İş bu bilgilendirme formu talepçi ile Adli Yardım Hizmeti sunan Avukat arasındaki ilişkileri düzenlemek ve Talepçiyi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.Dikkatle okunması rica olunur.

1-)          Adli Yardım Hizmeti sunacak Avukat ile iletişim kurularak önce randevu alınması, akabinde istenilen hukuki yardımın içeriği arz edildikten sonra vekalet ilişkisi kurulması gerekmektedir.

2-)          Adli Yardım Hizmeti sunan Avukatın bu hizmeti öncelikle kamu görevi esasına göre yaptığı unutulmamalıdır.

3-)          Adli Yardım Hizmeti sunan avukat ile çok acil durumlar dışında mesai saatleri içinde görüşme yapılmasına özen gösterilmesi rica olunur. Acil durumlar dışında özellikle gece yapılacak iletişimlerin Adli Yardım Hizmeti sunan avukat tarafından haklı görevden çekilme sebebi olacağı ihtar olunur.

4-)          Adli Yardım Hizmeti sağlayan avukatın şahsına yönelik yapılacak hareketlerin veya hakaretlerin derhal istifa sonucu doğuracağı ve talepçinin Adli Yardım Hizmetinden o görevlendirme için tekrar yararlandırılmayacağı ihtar olunur.

5-)          Adli Yardım Hizmeti sunan avukata yapılan görevlendirme dışında şahsi içerikli atılacak mesaj veya şahsi kurulmaya çalışılacak iletişimlerin derhal istifa sonucu doğuracağı ve talepçinin Adli Yardım Hizmetinden o görevlendirme için tekrar yararlandırılmayacağı ihtar olunur.

6-)          Taahhütname ile açıkça belirtildiği üzere, sağlanan Adli Yardım Hizmeti sonucundan elde edeceğiniz maddi kazancın %5 i baro tarafından istendiğinde derhal ödenmelidir. Aksi takdirde hakkınızda yasal işlem başlatılacağı ihtar olunur.

7-)          Adli Yardım Baro personeli ile ilişkilerde aynen avukatlara davranıldığı gibi davranılması, aksi takdirde sağlanan Adli Yardım Hizmetinin derhal sonlandırılacağı ve talepçinin Adli Yardım Hizmetinden o görevlendirme için tekrar yararlandırılmayacağı ihtar olunur.

8 -)          Bu bilgilendirme formunda yer alan “4”, “5” ve “7”. Maddelerden kaynaklı olarak, sağlanmış olan bir Adli Yardım Hizmet görevlendirmesi sona ererse veya haksız azil edilirse Aydın Barosu Adli Yardım Yönergesinin 18.maddesi olan talepçiden rücu ve nihai sonuca göre istenecek ücretler başlığına göre Avukata ödenen ücretin tarafınıza rücu edileceği ihtar olunur.

                                                                                                                                              AYDIN BAROSU

                                                                                                                                      ADLİ YARDIM KURULU